Procesbegeleiding Doordecentralisatie Amersfoort

Gemeente en schoolbesturen in Amersfoort streven naar: “Het onderwijs in Amersfoort te optimaliseren via de realisatie van goede, duurzame en toekomstgerichte, op het onderwijs toegesneden huisvesting.” Gemeente en schoolbesturen hebben vanaf 2012 achtereenvolgens een gezamenlijke onderwijsvisie, visie op onderwijshuisvesting, een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Hiermee zijn het gewenste kwaliteitsniveau, de benodigde investeringen en de prioritering van de investeringen vastgelegd. Vervolgens worden gezamenlijk de voorwaarden voor doordecentralisatie uitgewerkt. Deze juridische en financiële afspraken moeten zowel de gemeente(raad) als de schoolbesturen het vertrouwen geven dat de gezamenlijke visie zal worden gerealiseerd. Door de overdracht van de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting naar een collectief van schoolbesturen en met de jaarlijkse vergoeding worden de schoolbesturen instaat gesteld om de komende 40 jaar alle schoolgebouwen te vernieuwen. Door samenwerking kunnen de schoolbesturen investeringen afstemmen op de vastgestelde inhoudelijke sectorale visies en is het gewenste kwaliteitsniveau ook financieel haalbaar. Naast de gemeentelijke bijdrage zullen schoolbesturen zelf ook financieel bijdragen om het gewenste investeringsprogramma te realiseren.

 

DOOK ondersteunt dit proces inhoudelijk. In opdracht van gemeente en schoolbesturen levert DOOK een actieve bijdrage in de werkgroepen en worden teksten en presentaties voorbereid. Het streven is om voor 2018 een overeenkomst te sluiten.

zie ook https://dookadvies.nl/blogs/blog/college-van-bw-amersfoort-beslist-positief-op-doordecentralisatie