Strategisch huisvestingsbeleid voor schoolbesturen

Verbinden van werkvelden

Vanaf 1 januari 2015 worden schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud en alle aanpassingen aan schoolgebouwen. De schoolbesturen krijgen hiervoor extra middelen binnen de Lumpsum, maar ook de (financiële) risico’s. Omdat het gaat om grote investeringen (vervangen van daken, kozijnen, bestrating schoolpleinen, installaties) en de beschikbare middelen waarschijnlijk ontoereikend zijn, moeten investeringen worden afgestemd op de toekomstvisie van het schoolbestuur.

Huisvesting is voor iedere organisatie belangrijk en heeft twee functies. Het gebouw moet op de eerste plaats het primaire proces optimaal faciliteren. Daarnaast kan het gebouw veranderingen in het onderwijs en de ontwikkeling van het kind stimuleren. Uitgaande van de onderwijs- en organisatievisie van een schoolbestuur moeten de gebouwen zo zijn ingericht dat de leerling en zijn/haar ontwikkeling centraal staat en dat het gebouw leerlingen en personeel uitdaagt.
Met een visie op de huisvesting is het mogelijk om te inventariseren of de bestaande huisvesting voldoet. Op de onderdelen; Schoolgrootte, Capaciteit, Exploitatie, Goed onderhouden, Functioneel, Goed en gezond binnenklimaat, Duurzaamheid, Veiligheid, Uitstraling, Flexibiliteit, Bereikbaarheid en parkeren, Gemeente, Doordecentralisatie, Bouwheerschap moet een visie van het bestuur worden beschreven.

Voor alle locaties wordt de huidige situatie vergeleken met de ideale situatie, kan op een groot aantal onderdelen een kwalificatie gegeven en wordt beschreven waarop deze kwalificatie is gebaseerd. Op basis van deze analyse kan voor alle locaties een aantal toekomstscenario worden geformuleerd.

In het strategisch kader wordt het investeringsbeleid gekoppeld aan het toekomstperspectief-scenario van de locatie. Hoe meer een locatie past binnen het beleid hoe hoger de kwaliteit van de investeringen in de huisvesting.

DOOK helpt schoolbesturen bij:

  • Opstellen strategische huisvestingsvisie
  • Inventariseren huidige gebouwenbestand (functioneel, bouwkundig en bouwtechnisch)
  • Maken van een integraalhuisvestingsplan
  • Vertalen in realistische en betaalbare investeringsplannen
  • Begeleiding relatie schoolbestuur-gemeente
  • Bedenken en uitwerken van financieringsconstructies en doordecentralisatieovereenkomsten