Visie

Verbinden van werkvelden

Onderwijsinhoud en Onderwijshuisvesting

De DOOK is een verbinding tussen twee verschillende materialen en niet voor niets onze naam. Wij richten ons op de verbinding tussen onderwijsinhoud en onderwijshuisvesting vanuit het uitgangspunt dat de fysieke leeromgeving het werken en leren van leerlingen en docenten uitdaagt. We zien het ontwerpen van een nieuwe leeromgeving als een motor voor het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie.

Serieuze aandacht en weloverwogen keuzes

Huisvestingsvraagstukken starten altijd bij de visie op de ontwikkelingen in de maatschappij en de ambities van gemeenten en schoolbesturen. In het PO en VO hebben gemeenten en schoolbesturen ieder een eigen verantwoordelijkheid, maar ook een gezamenlijk belang waar het gaat om de ontwikkeling van jongeren. Voor schoolbesturen en personeel vormt huisvesting een belangrijke randvoorwaarde voor goed onderwijs. Huisvesting moet het onderwijsproces maximaal ondersteunen, een gezonde en veilige leeromgeving voor jongeren zijn en op langere termijn exploitabel zijn. Vanuit Good Governance is een strategisch huisvestingsbeleid voor ieder schoolbestuur een must. Een gezamenlijke visie en beleidskader geven richting aan de te maken keuzes. Dook helpt klanten met het maken van een beslissingsmethodiek die context-specifiek en transparant is.

We doen het samen en hebben onze eigen rol

In strategische projecten werken we in opdracht van gemeenten, schoolbesturen of schooldirecties. Indien nodig begeleiden wij het traject van gezamenlijke visieontwikkeling met alle stakeholders aan de hand waarvan in de volgende fasen keuzes worden gemaakt en getoetst.

Huisvestingsprojecten worden met de professionals uit de organisatie ontwikkeld. Door systematisch te onderzoeken welke activiteiten er precies gehuisvest moeten worden, ontstaat er in gezamenlijkheid een beeld van de toekomstige huisvesting. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of inpassing in een bestaand gebouw, door het stellen van de juiste vragen helpen we opdrachtgevers en gebruikers niet alleen het hier en nu, maar ook komende ontwikkelingen te vertalen naar de fysieke leeromgeving. Passend Onderwijs, de invloed van technologie, een verandering van onderwijsaanbod en didactiek of algehele krimp: alles vraagt om strategische keuzes.