Onderwijsplein Assink | Neede

2012-2013-2014 – Neede

In het najaar van 2012 hebben we in eerste instantie een globaal functioneel PvE opgesteld voor de huisvesting van de bovenbouw van het VMBO van het Assink Lyceum, het Onderwijsplein. Ook werd de mogelijkheid onderzocht voor inpassing daarvan in het toegewezen gebouw aan de Parallelweg in Neede en het beschikbare budget, zodanig dat aan de eisen van het Onderwijsplein voldaan wordt.

In november 2013 is gestart met het vervolg en is het PvE uitwerkt. Er zijn drie workshops gehouden en wel met elk van de drie afdelingen BEM (Bouw, electro, metaal) , ZEL ( zorg, economie, landbouw) en GTL ( gemengd theoretische leerweg). Daarnaast is erin gesprek invulling gegeven aan de aard en omvang van de staf- en OOP-functies in de toekomstige huisvesting en de eisen die hun werk stelt aan de werkomgeving. Daarop volgde een inpassingstudie waarbij keuzes en knelpunten inzichtelijk werden gemaakt.

In het voorjaar van 2014 zijn we bij het vervolg van het huisvestingsplan betrokken geweest en hebben we inpassingsmogelijkheden verkend voor een gezamenlijk huisvestingsdeel van de machines (techniek) voor het VMBO Assink en de Praktijkschool MaxX. Dit plan is uiteindelijk uitgevoerd.