Samen | Verbinden
Experts | We maken het onzichtbare zichtbaar
Kwaliteit | Persoonlijk partnerschap
Inspirerend | Buiten de gebaande paden
Blog archief

Onderwijsplein Assink | Neede

2012-2013-2014 – Neede

In het najaar van 2012 hebben we in eerste instantie een globaal functioneel PvE opgesteld voor de huisvesting van de bovenbouw van het VMBO van het Assink Lyceum, het Onderwijsplein. Ook werd de mogelijkheid onderzocht voor inpassing daarvan in het toegewezen gebouw aan de Parallelweg in Neede en het beschikbare budget,

Lees meer
Procesbegeleiding Doordecentralisatie Amersfoort

Gemeente en schoolbesturen in Amersfoort streven naar: “Het onderwijs in Amersfoort te optimaliseren via de realisatie van goede, duurzame en toekomstgerichte, op het onderwijs toegesneden huisvesting.” Gemeente en schoolbesturen hebben vanaf 2012 achtereenvolgens een gezamenlijke onderwijsvisie, visie op onderwijshuisvesting, een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Hiermee zijn het gewenste kwaliteitsniveau, de benodigde investeringen en de prioritering van de investeringen vastgelegd.

Lees meer
Programma van Eisen Kerkewei | Rossum

De Kerkewei in Rossum mag een nieuwe school bouwen. Samen met het team is in een aantal creatieve interactieve sessies nagedacht over het onderwijs in de toekomst. DOOK heeft vanuit de onderwijskundige invalshoek het beeld van het toekomstige werkconcept (manier van werken) ontwikkeld en uitgewerkt naar een ruimtelijk-functioneel PvE. Dit PvE vormt de basis voor het vervolgtraject: selecteren van een architect die een ontwerp van het nieuwe schoolgebouw kan maken waarin het schoolteam optimaal kan werken.

Lees meer
Nieuwe Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs | Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht actualiseert jaarlijks haar verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Sinds een aantal jaren heeft de gemeente Utrecht een eigen verordening die op een aantal punten afwijkt van de modelverordening van de VNG. Niels Delemarre verzorgt jaarlijks voor de gemeente deze actualisatie waarin landelijke en lokale ontwikkelingen worden verwerkt. De overheveling van het buitenonderhoud en aanpassing was de belangrijkste landelijke ontwikkeling waarop de verordening moest worden aangepast.

Lees meer
Vernieuwende huisvesting Strabrecht College | Gemeente Geldrop-Mierlo

De gemeenteraad wil geen doordecentralisatieovereenkomst, maar op welke wijze kan de gemeente op een verantwoorde wijze invulling geven aan de zorgplicht voor de huisvesting van het Strabrecht College?  Vanuit een gezamenlijke visie op het Voortgezet Onderwijs in de gemeente is in opdracht van de gemeente en het schoolbestuur een toekomstbestendig huisvestingsconcept ontwikkeld.

Lees meer
Strategisch huisvestingsbeleid | Aloysius Stichting

Beter dan goed onderwijs met optimale huisvesting. Aloysius biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen. Met een integraal huisvestingsplan is het toekomstperspectief voor alle 45 locaties vastgelegd. Het realiseren van Expertisecentra voor onderwijs en jeugdzorg is het antwoord op de invoering van Passend Onderwijs.

Lees meer